پرستار سالمند (35)

دیوار

خدمات پرستاری در منزل ، پرستار سالمند ، همدم سالمند

مرکز خدمات درمانی مهرپرور ۲۰ سال سابقه فعالیت دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت اعزام پرستار دائم روزانه و شبانه روزی اعزام نیروی نگهدار و […]

photo_2020-09-21_09-19-07

پرستاری و امور منزل شرکت تندرست

شرکت خدمات مراقبتی در منزل با سابقه درخشان و چندین ساله در زمینه اعزام نیرو انجام امور منزل و خدمات برای سالمند مراقبت و نگهداری […]

c169f41e-c6b4-49ef-abda-ea35ad8d9b19

پرستار حرفه ای کودک و نوزاد در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان ومشاورین مرکز تدبیر : ۸۸۸۶۴۵۲۳ – ۸۸۸۶۴۵۲۶ – ۲۲۶۰۸۳۷۳ – ۲۲۶۱۱۸۰۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۲ – ۳۳۵۴۴۷۷۳ – ۷۷۶۱۳۸۷۱ – ۷۷۶۱۳۸۸۱ – ۴۴۴۸۶۵۷۸ […]

976a0592-502e-42b6-920d-6aae3303905a

پرستار سالمند در منزل

اعزام پرستار سالمند به منزل – مرکز تدبیر ارتباط سریع با کارشناسان ومشاورین مرکز تدبیر : ۸۸۸۶۴۵۲۳ – ۸۸۸۶۴۵۲۶ – ۲۲۶۰۸۳۷۳ – ۲۲۶۱۱۸۰۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۲ […]

b9f7b40a-9922-42a0-8414-679dbf9bc6b0

شرکت خدمات پرستاری در منزل تضمینی

ارتباط سریع با کارشناسان ومشاورین مرکز تدبیر : ۸۸۸۶۴۵۲۳ – ۸۸۸۶۴۵۲۶ – ۲۲۶۰۸۳۷۳ – ۲۲۶۱۱۸۰۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۲ – ۳۳۵۴۴۷۷۳ – ۷۷۶۱۳۸۷۱ – ۷۷۶۱۳۸۸۱ – ۴۴۴۸۶۵۷۸ […]

1

پرستار بیمار شبانه روزی

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

1

پرستار سالمند پرستار کودک پرستار بیمار در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

bc8778da-3e27-4f05-89fe-fee77aabdd76

پرستار سالمند در منزل تضمینی

اعزام پرستار سالمند به منزل – مرکز تدبیر ارتباط سریع با کارشناسان ومشاورین مرکز تدبیر : ۸۸۸۶۴۵۲۳ – ۸۸۸۶۴۵۲۶ – ۲۲۶۰۸۳۷۳ – ۲۲۶۱۱۸۰۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۲ […]

2

پرستار بیمار در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان ومشاورین مرکز تدبیر : ۸۸۸۶۴۵۲۳ – ۸۸۸۶۴۵۲۶ – ۲۲۶۰۸۳۷۳ – ۲۲۶۱۱۸۰۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۲ – ۳۳۵۴۴۷۷۳ – ۷۷۶۱۳۸۷۱ – ۷۷۶۱۳۸۸۱ – ۴۴۴۸۶۵۷۸ […]

download

پرستار سالمند در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان موسسه پرستاری مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ – ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ – ۸۸۸۴۱۲۵۴ -۲۲۹۱۲۱۴۷ – ۲۲۹۱۱۲۳۲ -۶۶۵۷۸۷۱۲ – ۶۶۵۷۸۷۰۴ – ۴۴۸۵۶۲۳۵ – ۴۴۸۵۶۲۲۹ -۳۳۵۱۶۲۰۲ […]

1

پرستار سالمند،پرستار کودک،پرستار بیمار

ارتباط سریع با کارشناسان و مشاورین موسسه طپش : ۸۸۸۶۳۵۲۸ – ۸۸۸۶۳۵۲۹ – ۲۲۷۲۹۲۱۶ – ۲۲۷۳۱۰۷۳ – ۳۳۵۴۴۷۷۰ – ۳۳۵۴۴۷۷۱ – ۷۷۶۱۳۷۳۰ – ۷۷۶۱۳۷۹۷ – […]

3

پرستار کودک درمنزل

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

1

پرستار سالمند در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

4

پرستار سالمند شبانه روزی

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

1

پرستار بیمار در منزل

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

1

بهترین مرکز پرستار سالمند در منزل تهران

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

2

بهترین مرکز پرستار سالمند و بیمار و کودک در منزل تهران

ارتباط سریع با کارشناسان مرکز پرستاری ضربان ۷۷۶۸۷۴۱۲ – – ۷۷۶۸۷۴۲۶ ۲۲۹۱۲۳۳۰ – ۲۲۹۱۲۴۷۵- ۸۸۳۰۴۶۹۸ – ۸۸۴۹۲۰۲۱ – ۳۳۵۱۱۷۹۸ – ۳۳۵۱۱۸۷۱ – ۴۴۸۵۶۲۴۰ – ۴۴۸۵۶۳۴۷ […]

اول 320

اعزام نیروی خدماتی و مراقبتی به منازل – سلامت اول

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت اول پاسخگویی ۲۴ ساعته ، بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران با مجوز رسمی از […]

اول 320

نگهداری و مراقبت از سالمند در منزل-سلامت اول

خدمات ۲۴ ساعته شبانه روزی اعزام مراقب و نگهدار سالمند در منزل و مراقب کودک در منزل شما اعزام خدمات امور منزل مرکز ارایه خدمات […]

اول 320

مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل، پرستاری و مراقبت از کودک، سالمند

ما بهترین هستیم ؟! شما بگوئید…. بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی،آموزشگاه […]

Nursing-home-photo (2)

مراقبت و نگهداری از سالمند کودک و بیمار در منزل

موسسه خدمات پرستاری توانبخش دارای مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت به شماره ثبت ۲۰۳۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۶۱۴۶ موسسه ای معتبر […]

11_elderly_care_g_w-331h8kohbc2kht0ak2iigw

نگهداری از سالمند در منزل

مرکز خدمات پرستاری در منزل ارسطو اماده ارایه خدمات به سالمندان و کودکان و نوزاد و بیماران در بیمارستان و منزل میباشد پرستاری و مراقبت […]

140537_713

اعزام کادر پزشکی و پرستاری به منازل

شرکت خدماتی گوهران در ارومیه ارائه دهنده خدمات نظافتی و مراقبتی کودک ، سالمند ، بیمار در ارومیه و استان تامین و اعزام پرستاران قابل […]

Icon Atrkhaneh

نگهداری از سالمند در منزل

خانم خانه دار جهت مراقبت از سالمند و انجام امور منزل (آشپزی و نظافت) در گوهردشت

-پرستاری-در-منزل

پرستار سالمند , نگهداری سالمند

خدمات پرستاری مهر مادری به واسطه همکاری با معتبرترین پرسنل خدماتی و پرستاری به همشهریان این امکان را می دهد که با ثبت تلفنی درخواست […]

صفجه 1 از 21 2